واژگان دبیرستان و کنکور

آموزش واژگان کتاب دهم – به روش وی تی وی

 • تعداد ۵۰ جلسه ی ۱۵ دقیقه ای آنلاین
 • معادل ۱۲-۱۳ ساعت آموزش
 • هزینه : ۹۸ هزار تومان

نمونه درس رایگان

ثبت نام کنید

آموزش واژگان کتاب یازدهم – به روش وی تی وی

 • تعداد ۵۰ جلسه ی ۱۵ دقیقه ای آنلاین
 • معادل ۱۲-۱۳ ساعت آموزش
 • هزینه : ۹۸ هزار تومان

نمونه درس رایگان

ثبت نام کنید

آموزش واژگان کتاب دوازدهم – به روش وی تی وی

 • تعداد ۶۰ جلسه ی ۱۵ دقیقه ای آنلاین
 • معادل ۱۵ ساعت آموزش
 • هزینه : ۱۲۰ هزار تومان

نمونه درس رایگان

ثبت نام کنید

آموزش واژگان- مجموع سه کتاب و بیشتر – به روش وی تی وی

 • مجموع برنامه ی درسی سه کتاب ۱۰، ۱۱، ۱۲ و بیشتر
 • تعداد ۱۶۰ جلسه ی ۱۵ دقیقه ای آنلاین
 • معادل ۴۰ ساعت آموزش
 • هزینه : ۲۸۰ هزار تومان

نمونه درس رایگان

ثبت نام کنید

پیشخوان ثبت نام