Collocations

ارزش همنشینهای واژگانی هنگامی به چشم می آید که بخواهید سطح گفتار و نوشتار خود را تا حد قابل توجهی بالا ببرید. هر گاه بتوانید بسته های دو یا سه کلمه ای متشکل از ضفت، قید، و اسم را بطور مناسب و همچون زبان مادری کنار هم بنشانید و بکار ببرید ، کمتر کسی میتواند متن نوشتاری یا گفتاری شما را تحسین نکند.