امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

در این فیلم ، مصدر و انواع آن را بررسی میکنیم.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تسلط هر چه بیشتر بر بخش واژگان ، میتواند ما را در هر چهار مهارت موفق تر کند. در بخش واژگان پابه ، در این درس به ساختهای متنوع و نکات واژگان می پردازیم.


امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

برای آمادگی آزمون آیلتس ، ابتدایی ترین کار این است که مطالب گرامری را تا سطح قابل قبولی فرابگیرید. در این درس از گرامر پایه ، با نکات مهم مجهول آشنا میشوید.