اگر دستی بر تالیف دارید ....

شما هم اگر دستی در نگارش دارید ، و دلتان برای آموزاندن گرمتر می تپد ، به ما بپیوندید 
مطالب خود را به ما بسپارید ، تا به شایسته ترین شکل به گوش و چشم مشتاقان برسانیم.

ماجرای ما و سایت جُزوِب برمیگردد به .....

ایده ی جُزوِب و جزوه پِلاس ، برای اولین بار توسط بهروز غفاریان در سال 1385 در مجموعه ی آیندگان آنلاین اجرایی شد.
اکنون در شکل پیشرفته ی آن هدفمان ارایه ی فرصتهای برابر آموزشی به همه ی شیفتگان علم است و
از طرفی امیدواریم به ارایه ی فضای مناسب سایبری به همه ی آنان که میخواهند بیاموزند و بیاموزانند.
پیشنهاد و انتقاد سازنده ی شما را به گوش جان خریداریم.