آزمونهای آزمایشی آیلتس – آنلاین

ساده و مختصر توجه شما را به این موارد جلب می کنیم:

 • آزمون آزمایشی به شما فرصت یافتن نقاط ضعف و برطرف کردن آنها را پیش از آزمون واقعی می دهد.
 • آزمون آزمایشی آنلاین به شما کمک می کند در وقت و هزینه و رفت و آمد صرفه جویی کنید.
 • آزمون آزمایشی پلکانی – مرحله ای به شما برنامه ی گام به گام برای آموزش و سنجش می دهد.

در موارد بالا : اولی رایج است ، دومی کم نظیر، سومی بی نظیر

انتخاب با شماست : خطاهای خود را با هزینه ی کمتر بیابید، زودتر برطرف کنید، و بتدریج و ماندگار فرابگیرید.

یک آزمون کامل آیلتس استاندارد و جامع با کارنامه ی توصیفی / تفسیری

 • General training / Academic
 • Listening 40 items
 • Reading 40 items
 • Writing 2 Tasks
 • Speaking 3 Parts

نتیجه ی بخش های (listening) و (reading) بلافاصله به اطلاع شما میرسد. نتیجه ی توصیفی / تفسیری بخشهای (speaking) و (writing) ظرف ۳ روز کاری برایتان ارسال میگردد.

نمونه ی کارنامه ی (writing)

توضیحات بیشتر و ثبت نام

یک آزمون آیلتس استاندارد پلکانی ( معادل ۳۰٪ مباحث ) با کارنامه ی توصیفی / تفسیری

 • General training / Academic
 • Listening 20 items
 • Reading 20-24 items
 • Writing 2 Tasks
 • Speaking 1 Part (two sets)

نتیجه ی بخش های (listening) و (reading) بلافاصله به اطلاع شما میرسد. نتیجه ی توصیفی / تفسیری بخشهای (speaking) و (writing) ظرف ۳ روز کاری برایتان ارسال میگردد.

نمونه ی کارنامه ی (writing)

آزمون جنرال – توضیح بیشتر و ثبت نام

آزمون آکادمیک – توضیح بیشتر و ثبت نام

یک آزمون آیلتس استاندارد پلکانی ( معادل ۴۰٪ مباحث ) با کارنامه ی توصیفی / تفسیری

 • General training / Academic
 • Listening 20 items
 • Reading 20-24 items
 • Writing 2 Tasks
 • Speaking Part 2 (two sets)

نتیجه ی بخش های (listening) و (reading) بلافاصله به اطلاع شما میرسد. نتیجه ی توصیفی / تفسیری بخشهای (speaking) و (writing) ظرف ۳ روز کاری برایتان ارسال میگردد.

نمونه ی کارنامه ی (writing)

آزمون جنرال – توضیح بیشتر و ثبت نام

آزمون آکادمیک – توضیح بیشتر و ثبت نام

یک آزمون آیلتس استاندارد پلکانی ( معادل ۳۰٪ مباحث ) با کارنامه ی توصیفی / تفسیری

 • General training / Academic
 • Listening 20 items
 • Reading 20-24 items
 • Writing 2 Tasks
 • Speaking Part 3 (two sets)

نتیجه ی بخش های (listening) و (reading) بلافاصله به اطلاع شما میرسد. نتیجه ی توصیفی / تفسیری بخشهای (speaking) و (writing) ظرف ۳ روز کاری برایتان ارسال میگردد.

نمونه ی کارنامه ی (writing)

آزمون جنرال – توضیح بیشتر و ثبت نام

آزمون آکادمیک – توضیح بیشتر و ثبت نام