گرامر آنلاین – پایه تا پیشرفته

گرامر پایه شامل ۵ بسته ی موضوعی است:

 • زمانهای ساده
 • زمانهای استمراری
 • زمانهای کامل
 • انواع ضمیر
 • کاربرد صفت و قید

جزییات بیشتر در اینجا

نمونه درسهای رایگان در اینجا

گرامر متوسط و بالای متوسط شامل ۵ بسته ی موضوعی است:

 • سرفصلهای این دوره :
  • حروف تعریف a/an/the
  • حروف اضافه
  • جمله واره های اسمی
  • جمله واره های صفتی
  • جمله واره های قیدی

جزییات بیشتر در اینجا

نمونه درسهای رایگان در اینجا

گرامر پیشرفته شامل ۵ بسته ی موضوعی است:

 • سرفصلهای این دوره :
  • شرطی ها
  • حروف ربط همپایه و غیر همسان
  • جمله های wish
  • وجه وصفی
  • وجه سببی

جزییات بیشتر در اینجا

نمونه درسهای رایگان در اینجا

پیشخوان ثبت نام